Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Rozdział 2.

Przygotowania do opracowania rocznego rozkładu jazdy pociągów

par. 5. Harmonogram opracowania rocznego rozkładu jazdy pociągów

1. Harmonogram opracowania rocznego rozkładu jazdy, którego wzór stanowi Załącznik 1 jest dokumentem szczegółowo określającym terminarz konstrukcji nowego rocznego rozkładu jazdy.

2. Wszystkie daty ujęte w Harmonogramie są w pełni zgodne z Regulaminem. Prace nad nowym RRJ rozpoczynają się od przygotowania Harmonogramu opracowania rocznego rozkładu jazdy, który składa się z 4 części:
1) A - konstrukcja rocznego rozkładu jazdy pociągów;
2) B - konferencje i narady;
3) C - przygotowania i prace programowe do konstrukcji RRJ;
4) D - opracowanie wydawnictw rocznego rozkładu jazdy.
przy czym:
1) w części A wyznaczone są wszystkie daty związane ze składaniem wniosków i konstrukcją rozkładu jazdy oddzielnie dla pociągów pasażerskich i towarowych;
2) w części B zawarty jest terminarz narad i konferencji krajowych i międzynarodowych, na których prowadzone są prace konstrukcyjne i uzgodnienia nowego RRJ;
3) w części C wskazane są daty zakończenia poszczególnych etapów prac związanych z przygotowaniem bazy POS zawierającej parametry udostępnianych linii kolejowych;
4) W części D podane są daty zakończenia prac związanych z przygotowaniem i publikacją wydawnictw wewnętrznego rozkładu jazdy.

3. Każda z części podzielona jest na cztery główne kolumny:
1) kolumna 1 "Wyszczególnienie czynności" zawiera opis prac, które należy wykonać;
2) kolumna 2 "Jednostka opracowująca/odpowiedzialna wskazuje jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowanie materiałów;
3) kolumna 3 "Termin realizacji" wskazuje termin zakończenia prac;
4) kolumna 4 wskazuje jednostkę organizacyjną otrzymującą opracowany materiał.

par. 6. Kalendarz prac międzynarodowych

1. Przygotowanie rozkładu jazdy pociągów międzynarodowych odbywa się na podstawie:
1) ustaleń FTE - Forum Train Europe z dnia 05.11.2003r. w sprawie procesu planowania rozkładu jazdy pociągów międzynarodowych;
2) ustaleń RNE - Rail Net Europe z dnia 30.05.2005r. w sprawie procesu planowania rozkładu jazdy pociągów międzynarodowych.

2. Proces planowania rocznego rozkładu jazdy pociągów międzynarodowych obejmuje cztery fazy:
1) faza strategicznego planowania rocznego rozkładu jazdy - obejmuje okres od 48 do 12 miesięcy przed jego wdrożeniem. W tym czasie prowadzone są wśród przewoźników ankiety, w których podawane są wymagania odnośnie planowanych przewozów. Na podstawie ankiet oraz danych o infrastrukturze sporządzana jest przez RNE strategiczna koncepcja dostępnej zdolności przepustowej;
2) faza doradcza - obejmuje okres od 24 do 8 miesięcy przed wdrożeniem rozkładu jazdy. W tym czasie przewoźnicy planują nową wstępną ofertę przewozową oraz warunki jej wprowadzenia. Zarządcy infrastruktury doradzają przewoźnikom oraz sprawdzają możliwości realizacji tak przygotowywanej oferty. Prace prowadzone są według Karty UIC C6 w okresie od 13 do 11 miesięcy przed wdrożeniem rozkładu jazdy na posiedzeniach Route Management dla ruchu pasażerskiego oraz Związków Ofertowych dla ruchu towarowego. Następnie przygotowana oferta jest szczegółowo omawiana z udziałem wszystkich zainteresowanych na globalnych europejskich konferencjach FTE osobno dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Szczegółowe dane odnośnie planowanych tras pociągów są wprowadzane do aplikacji PCS;
3) faza przygotowania projektu rocznego rozkładu jazdy - trwa od ostatniego dnia składania wniosków na pociągi międzynarodowe (drugi poniedziałek kwietnia) do 5 miesięcy przed wdrożeniem rozkładu jazdy. Jest to faza opracowania rozkładu jazdy na podstawie złożonych wniosków. W czerwcu odbywa się konferencja techniczna RNE, na której harmonizowane są trasy pociągów na przejściach granicznych i kończy się przekazaniem projektu rozkładu jazdy przewoźnikom;
4) faza alokacji tras i konsultacji - polega na analizie tras przez przewoźników z ich akceptacją lub zgłoszeniem uwag do zarządców. W tym czasie odbywają się w zależności od potrzeb dwu lub wielostronne konferencje graniczne uzgadniające ostateczny rozkład jazdy na przejściach granicznych. Faza kończy się ostateczną akceptacją tras pociągów międzynarodowych.

3. Dla opracowania rozkładu jazdy pociągów międzynarodowych przekraczających granice Unii Europejskiej (Ukraina, Białoruś, Rosja) w ramach Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) są prowadzone prace na konferencjach dla ruchu pasażerskiego i towarowego.

par. 7. Proces konstrukcji rocznego rozkładu jazdy

1. Proces konstrukcji rocznego rozkładu jazdy jest w całości realizowany za pomocą informatycznych aplikacji SKRJ i ISZTP w oparciu o zawartość bazy POS. Występują w nim 3 etapy:
1) Etap 1. (wrzesień - styczeń) - przygotowanie aplikacji SKRJ i ISZTP wspierających konstruktora i przewoźnika oraz przygotowanie danych bazy POS w zakresie nowych parametrów linii kolejowych;
2) Etap 2. (styczeń - marzec) - opracowanie tras wzorcowych na podstawie wniosków przewoźników. Trasy te należy konstruować z uwzględnieniem rezerw zgodnie z instrukcją Ir-21 bez rozwiązywania kolizji. Umożliwiają one przewoźnikom zapoznanie się z nowymi parametrami linii kolejowych oraz czasami przejazdu w poszczególnych relacjach. Na ich podstawie przewoźnicy planują swoją ofertę, ilość tras w poszczególnych relacjach, możliwości skomunikowań, a także prowadzą wzajemne uzgodnienia. W trakcie tego etapu omawiane są wstępne założenia dla planowanych cykli pociągów w poszczególnych relacjach;
3) Etap 3. - (marzec - wrzesień) konstrukcja nowego rocznego rozkładu jazdy.
a) rozpoczyna się od złożenia przez przewoźników elektronicznych wniosków poprzez aplikację ISZTP. Wnioski te są przesyłane do poczekalni aplikacji SKRJ,
b) konstruktor, przyjmując i wyznaczając trasę pociągu powinien sprawdzić: - prawidłowość wskazanej we wniosku drogi przebiegu,
- długość pociągu pod względem zgodności z długością peronów dla postojów handlowych w przypadku pociągów pasażerskich oraz zgodności z Tabelą 2 Dodatku 1 do WRJ dla pociągów towarowych.
W przypadku ujawnienia przekroczenia długości pociągu należy poinformować o tym wnioskodawcę oraz bezpośredniego zwierzchnika służbowego.
Każdą trasę należy opracować na wykresie ruchu z uwzględnieniem przewidzianych rezerw eksploatacyjnych i modernizacyjnych.

2. Faza konstrukcji rozkładu jazdy trwa 6 miesięcy i jest prowadzona przy czynnym współudziale zainteresowanych przewoźników, z którymi należy konsultować wszystkie elementy mające wpływ na przyszłą jakość rozkładu jazdy.
W tym czasie organizowane są konferencje krajowe dla przewoźników pasażerskich, na których:
1) wspólnie prowadzone są prace i uzgodnienia w zakresie planowanych cykli oraz skomunikowań pociągów;
2) dokonywana jest koordynacja tras w celu rozwiązania stwierdzonych konfliktów pomiędzy pociągami różnych przewoźników.
Faza konstrukcji kończy się przygotowaniem projektu rocznego rozkładu jazdy, który jest przekazywany do analizy przewoźnikom.

3. W ciągu miesiąca od momentu przekazania projektu przewoźnicy sprawdzają przygotowany projekt, akceptują go bądź zgłaszają swoje uwagi.

4. Przez następne dwa tygodnie zgłoszone uwagi są analizowane i w miarę możliwości wprowadzane do rozkładu jazdy. W przypadku braku możliwości ich realizacji należy o tym poinformować przewoźnika. Opracowany rozkład jazdy podlega ostatecznej akceptacji przez przewoźników.

5. Na trzy miesiące przed wejściem w życie rozkładu jazdy jest on przekazywany przewoźnikom w formie "Powiadomienia Nr ... o przydzielonych trasach pociągów"
w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów ... stanowiącego załącznik do Regulaminu.
Na powiadomieniu wskazana jest nazwa przewoźnika kolejowego, liczba przydzielonych tras pociągów oraz zamówiona praca eksploatacyjna na liniach PKP PLK S.A. w danym rozkładzie jazdy. Jednocześnie przewoźnik uzyskuje możliwość pobrania z aplikacji ISZTP opracowanego rozkładu jazdy w formie kart wewnętrznego rozkładu jazdy osobno dla każdego pociągu.
Równolegle dane nowego rozkładu jazdy udostępniane są zainteresowanym jednostkom organizacyjnym PKP PLK S.A.

par. 8. Procedura wdrożenia rocznego rozkładu jazdy

1. Zmiana rozkładu jazdy pociągów następuje o północy w drugą sobotę grudnia każdego roku.

2. Przejściowy rozkład jazdy opracowuje się na podstawie uzgodnień międzynarodowych oraz wniosków i materiałów zgłaszanych przez zainteresowanych przewoźników:
1) przewoźnicy opracowują plany obiegów składów, lokomotyw i drużyn pociągowych dla nowych pociągów i dla tych, których rozkład jazdy został zmieniony. Na podstawie tych planów składają wnioski na trasy pociągów kursujących w noc zmiany rozkładu jazdy;
2) pociągi kursujące w czasie zmiany rozkładu jazdy należy trasować z uwzględnieniem kolizji w aktualnym, a po zmianie w nowym rozkładzie jazdy;
3) pociągi, o których mowa w pkt. 2, mogą kursować z odstępstwami od obowiązującego lub nowego rozkładu jazdy;
4) rozkład jazdy na noc przejściową należy zarządzić zgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie.

par. 9. Aktualizacja Rocznego Rozkładu Jazdy

1. PKP PLK S.A. w trakcie obowiązywania RRJ, umożliwia przewoźnikom dokonanie jego aktualizacji polegających na:
1) wprowadzeniu zmian do przydzielonych tras pociągów;
2) wprowadzeniu nowych tras pociągów.

2. Szczegółowe terminy aktualizacji rozkładu jazdy, sposobu składania wniosków przez przewoźników, możliwych do wprowadzenia zmian oraz wielkości opłat za opracowane zmiany określa Regulamin.

3. Terminy aktualizacji rocznego rozkładu jazdy pociągów mogą dotyczyć wszystkich rodzajów pociągów lub tylko pociągów towarowych.

4. W przypadku aktualizacji rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i towarowych PKP PLK S.A. równocześnie przeprowadza korektę bazy POS w zakresie wszystkich parametrów.

5. Aktualizacja rozkładu jazdy jest realizowana w ramach dostępnej wolnej przepustowości.

6. W przypadku kolizji tras pociągów wprowadzonych w ramach aktualizacji z trasami pociągów niezmienianych, wdrożenie zmian uzależnione jest od wyrażenia zgody przez przewoźnika, którego trasa musi zostać zmieniona dla realizacji nowego wniosku.

7. Analogicznie do konstrukcji RRJ opracowane trasy podlegają akceptacji zainteresowanych przewoźników, po której są udostępniane do pobrania w aplikacji ISZTP.

par. 10. Zastępczy Rozkład Jazdy

1. W czasie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy występują ograniczenia w przepustowości mające wpływ na ruch pociągów, związane z koniecznością prowadzenia robót torowych i sieciowych wynikających z:
1) potrzeb modernizacji, rewitalizacji, napraw bieżących;
2) konieczności usunięcia awarii;
3) wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych.

2. W celu przygotowania organizacji ruchu, która szczegółowo uwzględnia występujące ograniczenia konstruowany jest ZRJ, opracowywany kompleksowo dla całej sieci PKP PLK S.A. i uwzględniający wszystkie prowadzone w danym okresie roboty mające wpływ na trasy pociągów.

3. Przygotowanie każdej organizacji wymaga opracowania szczegółowych zasad prowadzenia ruchu (regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót), które zapewnią bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów i maksymalne wykorzystanie zdolności przepustowej, przy uwzględnieniu istniejących miejscowych warunków techniczno-ruchowych odcinków objętych robotami oraz wprowadzanych ograniczeń prędkości maksymalnych.

4. W trakcie obowiązywania RRJ przewidziane jest wprowadzenie kilku zmian organizacji zastępczego rozkładu jazdy. Szczegółowy harmonogram opracowania poszczególnych organizacji oraz terminów ich obowiązywania zawarty jest w Instrukcji Ir-19.

5. Dla każdej organizacji ZRJ istnieje możliwość aktualizacji bazy POS uwzględniającej poprawę parametrów linii kolejowych.

6. Opracowany ZRJ dla przewoźników i personelu wykonawczego PKP PLK S.A. zarządzany jest zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie.

par.11. Zmiana czasu

1. W trakcie obowiązywania RRJ na terenie Polski zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów mają miejsce dwie zmiany czasu związane z wprowadzeniem oraz odwołaniem czasu letniego środkowoeuropejskiego.

2. Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego odbywa się corocznie w marcu i polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

3. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego odbywa się corocznie w październiku i polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

4. Na kanwie obowiązującej organizacji rozkładu jazdy przy uwzględnieniu tras pociągów kursujących w ramach IRJ opracowuje się przejściowy rozkład jazdy dla pociągów kursujących w noc zmiany czasu uwzględniający zmianę wskazań zegarów.

5. Opracowany przejściowy rozkład jazdy należy zarządzić zgodnie z terminem w obowiązującym Regulaminie.

par. 12. Indywidualny Rozkład Jazdy

1. IRJ może być opracowany na jeden lub więcej terminów kursowania pociągu w ramach pozostałej wolnej przepustowości obowiązującego RRJ/ZRJ.

2. Obowiązujące terminy składania wniosków w ramach IRJ dla pociągów krajowych i międzynarodowych określone są w Regulaminie.

3. Procedura IRJ umożliwia również zmianę parametrów wszystkich pociągów opracowanych dla przewoźników w ramach RRJ/ZRJ/IRJ.

par. 13. Studium Rozkładu Jazdy

1. SRJ to projekt trasy pociągu opracowany według wniosku przewoźnika umożliwiający uzyskanie informacji o czasie przejazdu pociągu, możliwości jej przeliczenia w zależności od zastosowanego środka trakcyjnego i obciążenia, który nie stanowi podstawy do realizacji przejazdu.

2. Zasady składania wniosków o opracowanie SRJ precyzuje Regulamin.

par.14. Trasy z Katalogu PLK

1. Katalog PLK to wolne trasy pociągów przygotowane przez PKP PLK S.A. i udostępniane przewoźnikom.

2. Trasy katalogowe mogą zostać opracowane dla pociągów krajowych i międzynarodowych.

3. Trasy katalogowe pociągów międzynarodowych korytarzowych należy przygotować zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej.
Spis treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u