Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Rozdział 5

Wydawnictwa rozkładu jazdy

par. 27. WRJ - wewnętrzny rozkład jazdy, karty rozkładu jazdy, strony stałe

1. Wydawnictwa wewnętrznego rozkładu jazdy służą do przekazania opracowanego rozkładu jazdy w czytelny i precyzyjny sposób pracownikom odpowiedzialnym za jego realizację.

2. Rozkład jazdy prezentowany jest jako karty rozkładu jazdy. Każda karta rozkładu jazdy (Załącznik 5) składa się ze strony tytułowej oraz szczegółowego rozkładu jazdy dla pociągu.

3. Karty rozkładu jazdy generowane są w wersji elektronicznej przez aplikację SKRJ z możliwością wydruku.

4. W aplikacji ISZTP zamieszczone są strony stałe WRJ zawierające szczegółowy opis wszystkich wyróżników optycznych (znaków umownych, skrótów i objaśnień) użytych w kartach rozkładu jazdy.

5. Karta rozkładu jazdy łącznie ze stronami stałymi stanowi kompleksową informację o rozkładzie jazdy konkretnego pociągu.

6. Ustala się następujący układ i treść karty rozkładu jazdy:
1) strona tytułowa - zawiera informacje o zarządzanym rozkładzie jazdy, rodzaju rozkładu jazdy, numerze pociągu, przewoźniku i numerze wniosku, numerze i dacie zarządzenia rozkładu jazdy, dacie wygenerowania w systemie oraz informacji dla maszynisty;
2) strony szczegółowego rozkładu jazdy składające się z nagłówka oraz kolumn rozkładu jazdy:
a) nagłówek zawiera rodzaj, numer, nazwę i pełną relację oraz numer systemowy,
b) kolumna 1 wskazuje numery linii kolejowych po których pociąg kursuje,
c) kolumna 2 zawiera szczegółowy kilometraż zmian dopuszczalnych maksymalnych prędkości dla pociągu,
d) pogrubiona linia zakończona strzałką pomiędzy kolumnami 2 a 3 wskazuje że, rozkład jazdy został opracowany dla jazdy po linii jednotorowej lub po torze prawym linii dwutorowej,
e) kolumna 3 wskazuje dopuszczalną maksymalną prędkość dla pociągu po torze prawym,
f) kolumna 4 wskazuje dopuszczalną maksymalną prędkość dla pociągu po torze lewym,
g) pogrubiona linia zakończona strzałką pomiędzy kolumnami 4 a 5 wskazuje, że rozkład jazdy został opracowany dla jazdy po torze lewym linii dwutorowej w kierunku przeciwnym do zasadniczego,
h) kolumna 5 wskazuje nazwy posterunków ruchu następczych i pomocniczych, punktów ekspedycyjnych, przystanków osobowych, bocznic kolejowych i kilometrację osi tych posterunków oraz wszelkie skróty i znaki umowne odnoszące się do wskazówek techniczno-ruchowych,
i) linia gruba pomiędzy kolumną 5 a 6 informuje, że linia po której kursuje pociąg jest jednotorowa, a dwie cienkie linie informują o szlaku dwutorowym,
j) kolumna 6 podzielona na dwie rubryki wskazuje:
- w rubryce 1 - czasy przyjazdu i odjazdu lub przejazdu przez wskazane w kolumnie piątej posterunki oraz rodzaj pociągu;
- w rubryce 2 - czasy jazdy pomiędzy posterunkami (w liczniku czas normalny, w mianowniku czas skrócony).
k) kolumna 7 wskazuje użyte pojazdy trakcyjne,
l) kolumna 8 zawiera informacje o masie brutto i długości pociągu,
m) kolumna 9 wskazuje prędkość maksymalną z jaką pociąg może kursować oraz wymagany % masy hamującej,
n) na dole strony znajdują się uwagi dodatkowe, które zawierają informacje uzupełniające o rozkładzie jazdy np. wskazanie szlaku, na którym pociąg kursuje po torze lewym,
o) na końcu ostatniej strony jest umieszczona informacja o terminach kursowania pociągu.
3) Strony stałe:
a) strony od 1 do 3 zawierają objaśnienia wyróżników optycznych używanych na kartach rozkładu jazdy. Szczegółowy opis znaków i skrótów zawiera Załącznik 4,
b) strony 4 i 5 zawierają skróty i objaśnienia rodzajów pociągów Załącznik 6,
c) strona 6 zawiera opis symboli terminów kursowania pociągu Załącznik 7,
d) strony 7, 8 i 9 zawierają wykaz licencjonowanych przewoźników kolejowych,
e) strona 10 zawiera dodatkowe postanowienia do rozkładu jazdy.

par. 28. Dodatki do wewnętrznego rozkładu jazdy

W dodatkach do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów umieszczone są niezbędne dane i informacje w zakresie prawidłowego organizowania i wykonywania przewozów kolejowych. W tym celu wydaje się następujące dodatki do WRJ:
1. Dodatek 1 - zawierający warunki techniczno - ruchowe linii kolejowych dla wskazanego obszaru sieci kolejowej. W skład Dodatku 1 wchodzą wykazy i tablice zawierające:
1) wykaz linii objętych dodatkiem;
2) wykaz linii zawierających samoczynną blokadę dwukierunkową;
3) wykaz linii zawierających półsamoczynną blokadę dwukierunkową;
4) wykaz stacji wyznaczonych do wydawania rozkazów pisemnych drużynom pociągowym;
5) wykaz dopuszczalnych długości pociągów towarowych wraz z czynnymi lokomotywami (w metrach);
6) wykaz pochyleń (spadków) miarodajnych w % do obliczania masy hamującej w pociągach na odcinkach linii;
7) wykaz procentowych norm do obliczania wymaganej masy hamującej w pociągach;
8) wykaz odcinków linii, na których jest zabronione stosowanie lokomotyw popychających;
9) wykaz szlaków z tunelami, w których obowiązuje stosowanie sygnałów nocnych na pociągach i pojazdach pomocniczych w porze dziennej;
10) wykaz odcinków linii, na których warunki techniczne wymagają obsady konduktorskiej w pociągach towarowych;
11) wykaz odcinków linii, na których jest zabronione stosowanie podwójnej trakcji;
12) wykaz posterunków zapowiadawczych, na których dla wyjazdu pociągu oprócz podania sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym obowiązuje podanie sygnału "Nakaz jazdy" lub zezwolenie za pomocą urządzeń łączności lub ustnie;
13) wykaz odcinków linii niewyposażonych w urządzenia SHP lub w urządzenia radiołączności pociągowej;
14) wykaz miejsc, gdzie na semaforach świetlnych stosuje się do odwołania sygnały określone w par. 18 ust. 1 - 3 instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1);
15) wykaz linii (odcinków) przystosowanych do prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS;
16) schematy węzłów kolejowych;
17) mapka schematyczna sieci kolejowej linii objętych Dodatkiem 1 do WRJ pociągów.

2. Dodatek 2 - zawierający wykaz ostrzeżeń stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych obowiązujących na wskazanym obszarze sieci kolejowej, uporządkowanych według linii kolejowych i kilometrażu ich występowania.

par. 29. Portal PLK dla Pasażera (PDP)

1. Portal PLK dla Pasażera (zwany dalej PDP) - to system informatyczny zaprojektowany i zaimplementowany przez PKP PLK S.A. w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku podawania rozkładu jazdy dla przewozu osób do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz na peronach.

2. W skład PDP wchodzą następujące produkty:
1) PDP-Plakaty - służący pracownikom PKP PLK S.A. do weryfikacji i generowania plakatów, w celu ich publikacji na peronach i stronie internetowej;
2) PDP-SRJP - służący do generowania tablic Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów, w celu ich publikacji na stronie internetowej;
3) Portal Pasażera - służący internautom, umożliwiający korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej PKP PLK S.A. narzędzi:
a) Wyszukiwarki - umożliwiającej wyszukiwanie połączeń na podstawie rozkładu jazdy, z uwzględnieniem informacji o godzinach odjazdu/przyjazdu i czasie podróży, wraz z prognozą zmian dla aktualnie uruchomionych pociągów (w przypadku zakłóceń w ruchu) oraz o utrudnieniach w podróży,
b) Portalu Plakatowego - umożliwiającego pobranie plakatowego rozkładu jazdy pociągów (ZRJ i RRJ, obowiązującego i przyszłego) dla wybranej stacji, w formacie A4 (w kolorze lub czarno-białego). Dostępne są następujące rodzaje plakatowych rozkładów jazdy:
- szczegółowe: Odjazdy i Przyjazdy
- relacyjny (Przyjazdy/Odjazdy),
Rozkłady te publikowane są w terminach ustawowych;
b) Portalu SRJP - umożliwiającego pobranie tablic SRJP: - dla wybranej stacji
- dla wybranej linii,
- wg wybranego numeru,
- wszystkich,
dla obowiązującego i przyszłego RRJ oraz ZRJ. Rozkłady te publikowane są w terminach ustawowych; ,
c) "żółtej karteczki" - tj. dodatkowych informacji dla podróżnych, publikowanych na stronie z rozkładem jazdy w celu zwrócenia uwagi na istotne zmiany,
d) Okienka wyszukiwarki (wyszukiwarka-external), zamieszczanego na stronach internetowych innych podmiotów;
4) aplikacja o nazwie "Rozkład Kolejowy", dla urządzeń mobilnych, umożliwiająca wyszukiwanie połączeń na podstawie rozkładu jazdy, z uwzględnieniem informacji o godzinach odjazdu/przyjazdu i czasie podróży, wraz z prognozą zmian dla aktualnie uruchomionych pociągów (w przypadku zakłóceń w ruchu) oraz o utrudnieniach w podróży, Oprócz wyszukania połączenia, aplikacja umożliwia pobranie rozkładu jazdy wraz z informacjami o jego realizacji dla wybranej stacji, w określonym przedziale czasowym, oraz zapisanie rozkładu jazdy;
5) usługi web service - dostarczają informacje do PDP oraz pobierają dane z PDP - zapewniają automatyczne dostarczanie informacji o danych handlowych oraz przekazywanie kompleksowych informacji pasażerskich do systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (megafony, wyświetlacze na stacjach i peronach);
6) Portalu PLK- zapewniającego wprowadzenie informacji o utrudnieniach w ruchu pociągów;
7) Portalu Przewoźnika - zapewniającego wprowadzenie danych o trasach poza siecią zarządzana przez PLK wraz z informacjami o danych handlowych. Dane te są wprowadzone przez przewoźnika.

3. Proces opracowywania plakatów przez pracowników poszczególnych sekcji z danego zakładu PKP PLK S.A., jest koordynowany przez wyznaczonego pracownika tego zakładu.

4. System PDP korzysta z danych:
1) o infrastrukturze PKP PLK S.A. z bazy POS,
2) o rozkładzie jazdy i jego korektach - z systemu SKRJ,
3) o realizacji rozkłady jazdy - z systemu SEPE.

5. Na podstawie zgromadzonych w PDP danych, istotnych dla podróżnego, są generowane plakaty w wyspecyfikowanych rozmiarach i formatach. Następnie są uzgadniane przez pracowników właściwych jednostek organizacyjnych PKP PLK S.A. z lokalnymi przedstawicielami przewoźników.

6. Ostatnim etapem przygotowania plakatowego rozkładu jazdy do publikacji jest przekazanie go do drukarni lub wydruk oraz zamieszczenie na peronach.

7. Równolegle do publikacji rozkładów jazdy na peronach, generowane są plakaty w formacie A4 oraz tablice SRJP, które są publikowane na stronie rozklad.plk-sa.pl.

8. Dane udostępniane poprzez wyszukiwarkę połączeń na stronie rozkład.plk-sa.pl oraz w aplikacji mobilnej "Rozkład Kolejowy" są dostępne online. Oznacza to, że każda aktualizacja bazy danych PDP jest od razu widoczna w tych kanałach dystrybucji informacji o rozkładzie jazdy.
Spis treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u