Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Rozdział 4

Aplikacje wspomagania konstrukcji rozkładu jazdy

Proces konstrukcji rozkładu jazdy jest wspomagany przez elektroniczne aplikacje umożliwiające w sposób spójny i jednolity dla całej sieci kolejowej prowadzenie prac w trakcie opracowywania rozkładu jazdy, które użytkuje zarówno PKP PLK S.A. jak i przewoźnicy kolejowi.

par. 22. SKRJ - System Konstrukcji Rozkładów Jazdy

1. SKRJ to aplikacja informatyczna będąca własnością PKP PLK S.A. wspomagająca pracę konstruktorów rozkładów jazdy w zakresie kompleksowej obsługi wniosków licencjonowanych przewoźników kolejowych w celu opracowania i przekazania oczekiwanego rozkładu jazdy pociągów. Umożliwia ona opracowanie tras pociągów na wykresach ruchu w skali całej sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. Jest ona również udostępniana licencjonowanym przewoźnikom jako narzędzie wspomagające prace związane z obsługą zamówień. Aplikacja ta ściśle współpracuje z Internetowym Systemem Zamawiania Trasy Pociągu - ISZTP.

2. Aplikacja SKRJ umożliwia:
1) opracowanie tras pociągów dla wszystkich rodzajów rozkładów jazdy;
2) opracowanie zajętości torów i krawędzi peronowych na stacjach;
3) oznaczanie pociągów skomunikowanych;
4) wprowadzenie danych handlowych oraz informacji o przełączaniu wagonów;
5) realizację wniosków w ramach Tras Katalogowych - bez udziału konstruktora rozkładów jazdy;
6) realizację zmian parametrów pociągów zarówno w wersji automatycznej jak i z udziałem konstruktora rozkładów jazdy;
7) realizację zmian w przydzielonych trasach pociągów w zakresie związanym z opracowywaniem zmienionej organizacji ruchu spowodowanej prowadzonymi pracami utrzymaniowymi oraz inwestycyjnymi;
8) wygenerowanie złożonego przez przewoźnika wniosku o przydział trasy pociągu i jego wydruk;
9) wygenerowanie opracowanej trasy pociągu w formie kart zawierających szczegółowy rozkład jazdy oraz parametry pociągu i ich wydruk;
10) podgląd schematów posterunków ruchu.

3. Podstawowymi modułami aplikacji SKRJ są:
1) wykres ruchu pociągów to elektronicznie zobrazowany układ współrzędnych (droga/czas), na którym wyświetlane są zamówienia przewoźników w postaci tras pociągów. Konstruktor układa rozkład jazdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz możliwościami techniczno - eksploatacyjnymi infrastruktury kolejowej;
2) poczekalnia zamówień to moduł, w którym wnioski przewoźników oczekują na podjęcie przez konstruktora;
3) obliczenia trakcyjne to moduł aplikacji SKRJ odpowiadający za wyliczenie czasów jazdy pociągu w oparciu o:
a) parametry linii kolejowych pobrane z bazy POS (Prowadzenie Opisu Sieci),
b) parametry pociągu podane przez przewoźnika we wniosku o przydzielenie trasy pociągu,
c) parametry trakcyjne zastosowanego pojazdu trakcyjnego;
Moduł Obliczenia Trakcyjne posiada również wszelkie niezbędne procedury sprawdzające, umożliwiające opracowanie rozkładu jazdy z zachowaniem zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.
4) karta zamówienia - przedstawia w elektroniczny sposób wniosek przewoźnika uzupełniony o informacje umożliwiające wygenerowanie rozkładu jazdy. Poza danymi określonymi we wnioskach karta zamówienia zawiera również informacje o stanie realizacji zamówienia, trasę przejazdu pociągu wraz z opracowanymi godzinami przejazdu, dane autoryzujące w procesie uzgadniania przejazdu międzynarodowego, nadzwyczajnego, historię dokonanych zmian w zamówieniu oraz informacje o akceptacji rozkładu jazdy przez przewoźnika;
5) raporty konstrukcyjne - umożliwiają bieżący podgląd opracowywanego rozkładu jazdy wraz z informacjami o godzinach przyjazdów i odjazdów pociągów do i z poszczególnych punktów rozkładowych, o postojach i czasach jazdy między tymi punktami, zastosowanymi rezerwami czasowymi oraz maksymalnymi dopuszczalnymi prędkościami dla pociągu;
6) zamknięcia torowe - umożliwiają wprowadzanie ograniczeń jazdy pociągów związanych z prowadzonymi pracami utrzymaniowymi oraz modernizacyjnymi. Ograniczenia te dotyczą przede wszystkim wyłączenia z ruchu poszczególnych torów szlakowych, wprowadzenia ograniczeń prędkości oraz innych sytuacji powodujących konieczność zmiany organizacji ruchu pociągów;
7) specyfikacje - umożliwiają generowanie wykazów zamówień, które zgodnie z obowiązującym Cennikiem podlegają opłatom za opracowanie rozkładu jazdy pociągów oraz opłatom z tytułu udostępnienia aplikacji SKRJ licencjonowanym przewoźnikom kolejowym;
8) statystyka - umożliwia bieżący podgląd do danych o zamówieniach realizowanych w aplikacji SKRJ w zakresie:
a) sprzedaży tras katalogowych,
b) konstrukcji zamówień w ramach IRJ,
c) raportowania wniosków nieprzyjętych do realizacji,
d) innych danych niezbędnych do bieżącego monitorowania i raportowania,
9) dane handlowe umożliwiają przewoźnikom oznaczanie skomunikowań pociągów, wprowadzanie danych o przełączaniu wagonów między pociągami i informacji handlowych (np. zestawienie składu, rodzaj wagonów, usługach dostępnych w wagonach) oraz umożliwiają opracowanie zajętości torów i krawędzi peronowych na stacjach.
10) mapa sieci kolejowej - zobrazowanie sieci kolejowej na interaktywnej mapie wykorzystywanej w procesie realizacji złożonych zamówień. Przy pomocy mapy układana jest trasa pociągu w oparciu o zgłoszone przez przewoźnika punkty rozkładowe. Przy pomocy mapy można również definiować wykresy ruchu pociągów dla dowolnego odcinka linii kolejowej;

par. 23. ISZTP - Internetowy System Zamawiania Trasy Pociągu

1. ISZTP to aplikacja informatyczna udostępniana poprzez sieć internetową licencjonowanym przewoźnikom kolejowym w celu umożliwienia elektronicznej obsługi wniosków w ramach obowiązujących rodzajów rozkładów jazdy.

2. Zasadnicze funkcje aplikacji ISZTP to:
1) zamówienia w ramach RRJ;
2) zamówienia w ramach aktualizacji RRJ;
3) zamówienia w ramach IRJ;
4) sprzedaż Tras Katalogowych;
5) zamówienia w ramach SRJ;
6) zmiana parametrów pociągu;
7) przegląd wykazu złożonych zamówień;
8) wykresy ruchu pociągów;
9) skomunikowania;
10) dane handlowe;
11) rezygnacja z trasy.

3. Poprzez ISZTP udostępniane są również przewoźnikom liczne dokumenty tj.:
1) miejscowe porozumienia graniczne;
2) Dodatek 1 do WRJ;
3) strony stałe do WRJ;
4) projekty i zarządzenia zastępczego rozkładu jazdy;
5) okresowe harmonogramy zamknięć torowych;
6) wyciągi z regulaminów technicznych posterunków ruchu;
7) komunikaty o aktualnie występujących ograniczeniach.

4. Funkcjonalności aplikacji ISZTP:
1) zamówienia w ramach RRJ to moduł umożliwiający w ramach określonego harmonogramu składanie przez licencjonowanych przewoźników kolejowych nowych zamówień na pociągi pasażerskie bądź towarowe w ramach RRJ;
2) zamówienia w ramach aktualizacji RRJ to moduł umożliwiający w ramach określonego harmonogramu zmianę zamówień kursujących w ramach RRJ zgodnie z obowiązującym Regulaminem;
3) zamówienia w ramach IRJ to moduł umożliwiający złożenie przez przewoźnika dodatkowych zamówień nieprzewidzianych w ramach RRJ - opracowany w ramach pozostałej wolnej zdolności przepustowej;
4) sprzedaż Tras Katalogowych to moduł umożliwiający zamawianie tras pociągów w ramach oferty, dla których przygotowano rozkład jazdy pociągów na okres obowiązywania RRJ pociągów w oparciu o parametry przyjęte przez Zarządcę Infrastruktury;
5) zamówienia w ramach SRJ to moduł umożliwiający przewoźnikom kolejowym złożenie wniosku na opracowanie propozycji rozkładu jazdy pociągu, nie stanowiący podstawy do realizacji przejazdu, będący wstępną informacją dotyczącą drogi i czasu przejazdu oraz analizy możliwości zastosowania pojazdu trakcyjnego;
6) zmiana parametrów pociągu to moduł umożliwiający przewoźnikowi edycję zarządzonego zamówienia poprzez zmianę niektórych składowych np. zmiana środka trakcyjnego, zmiana masy brutto. Zmiany parametrów pociągu można dokonywać zgodnie z obowiązującym Regulaminem;
7) wykaz stanu zamówień zawiera złożone przez przewoźnika wnioski z uwzględnieniem wszelkich informacji z nimi związanych (np. parametry, stan realizacji) z umożliwieniem ich pełnej obsługi;
8) wykresy ruchu pociągów to moduł umożliwiający przeglądanie przez przewoźników kolejowych zdefiniowanych fragmentów wykresów ruchu w ramach posiadanych uprawnień w zakresie wzajemnego udostępniania danych o rozkładzie jazdy;
9) skomunikowania to moduł umożliwiający przewoźnikom oznaczanie i wskazywanie pociągów, które należy skomunikować w trakcie konstrukcji rozkładu jazdy;
10) dane handlowe to moduł umożliwiający przewoźnikom wprowadzenie danych handlowych o pociągach np. rodzaj handlowy pociągu, szczegółowe zestawienie składu, numeracja i rodzaj wagonów itp.;
11) rezygnacja z trasy to moduł umożliwiający całkowitą lub częściową (na odcinku) rezygnację z trasy pociągu.

par. 24. Elektroniczny wniosek o przydzielenie trasy pociągu

1. Trasy pociągów są zamawiane przez licencjonowanych przewoźników kolejowych poprzez złożenie elektronicznego wniosku o przydział trasy pociągu (Załącznik 3).

2. Przygotowanie i złożenie wniosku umożliwia Internetowy System Zamawiania Trasy Pociągu.

3.Opracowanie wniosku polega na wypełnieniu wszystkich istotnych pól zawierających szczegółowe dane zamawiającego, parametrów pociągu, trasy przejazdu, wnioskowanych postojów, wskazaniu stacji początku konstrukcji.

4. Przewoźnik ma możliwość wprowadzenia uwag dla konstruktora oraz zarządzenia rozkładu jazdy.

5. Wniosek podzielony jest na następujące moduły:
1) A. Dane porządkowe;
2) B. Dane zamawiającego;
3) C. Dane o pociągu;
4) D. Dane techniczne pociągu;
5) E. Ograniczenia;
6) F. Trasa pociągu;
7) G. Uwagi i wskazówki ogólne od przewoźnika.

6. Moduł dane porządkowe zawiera podstawowe dane o wniosku tj. numer wniosku, ID zamówienia, datę złożenia wniosku, rodzaj rozkładu jazdy i przyjmującego wniosek.

7. Dane zamawiającego to szczegółowe dane teleadresowe przewoźnika zamawiającego trasę pociągu.

8. W module dane o pociągu zawarte są informacje dotyczące rodzaju pociągu, jego numerze, nazwie, relacji, rodzaju przewozów, tolerancji trasowania, godzinie wiodącej i terminach kursowania.

9. Dane techniczne pociągu zawierają dane o pociągu tj. rodzaj i serię pojazdu trakcyjnego, masę brutto, długość, prędkość maksymalną, maksymalny % masy hamującej, naciski osi wagonów.

10. W module ograniczenia przewoźnik wskazuje dane związane z rodzajem wykorzystywanego taboru lub przewożonych przesyłek, które powodują konieczność sporządzenia szczegółowych warunków przewozu i wydania zgody na przewóz nadzwyczajny.

11. Moduł trasa pociągu zawiera szczegółowe dane o trasie pociągu, rodzajach i wielkościach postojów, ilości pojazdów trakcyjnych, prędkości maksymalnej, masie brutto na poszczególnych odcinkach trasy, długości składu i pociągu, % masy hamującej wagonów, naciskach osi wagonów oraz wskazuje na jakich odcinkach przewóz będzie wykonywany w ramach służby publicznej. Umożliwia wprowadzenie kategorii handlowej oraz przypisanie do pociągu torów i peronów na stacji.

12. Uwagi i wskazówki ogólne przewoźnika zawierają uwagi dotyczące np. stacji przełączania grup wagonów itp.

par. 25. POS i e-POS - Prowadzenie Opisu Sieci

1. POS jest systemem do zakładania i utrzymania bazy danych o obiektach i parametrach sieci kolejowej, który zapewnia dane dla innych aplikacji.

2. POS składa się z bazy danych i aplikacji (POS, POS_Raport, ZMIPEL oraz e-POS) do utrzymania danych.

3. Podstawowe cele POS to:
1) stworzenie różnym jednostkom organizacyjnym PKP PLK S.A. możliwości korzystania z dokładnie tych samych danych;
2) usprawnienie procesu zakładania i aktualizowania ewidencji;
3) rezygnacja z utrzymywania ewidencji podręcznych i ich powielania w różnych komórkach i na różnych szczeblach zarządzania;
4) poprawienie jakości analiz i zestawień zbiorczych;
5) archiwizowanie wybranych danych w celu umożliwienia zestawień porównawczych;
6) unifikacja i standaryzacja pojęć, terminologii i procedur;
7) automatyzacja wymiany danych z innymi zarządami kolei.

4. Zdefiniowane cele są realizowane poprzez następujące funkcje:
1) prowadzenie i utrzymanie danych o:
a) zarządach kolei i obiektach eksploatacyjnych,
b) liniach kolejowych,
c) torach niezbędnych do konstrukcji rozkładu jazdy pociągów,
d) parametrach techniczno-eksploatacyjnych i cechach w/w elementów sieci kolejowej,
e) jednostkach organizacyjnych,
f) przejściach granicznych,
g) ograniczeniach eksploatacyjnych;
2) udostępnianie zasobów bazy danych innym aplikacjom;
3) generowanie zestawień i analiz o sieci i infrastrukturze kolejowej.

5. Najważniejsze parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowych stanowiące podstawę dla opracowania rozkładu jazdy to:
1) prędkości maksymalne;
2) naciski;
3) plan toru;
4) profil toru;
5) ograniczenia V max przez przekroczony nacisk;
6) ograniczenia V max dla rodzaju taboru;
7) zakaz stosowania podwójnej trakcji;
8) jazdy bezprądowe/opuszczony pantograf;
9) zakaz stosowania lokomotyw popychających.

6. Aplikacja e-POS - moduł Oznaczenia do WRJ, umożliwia przyporządkowanie do każdego obiektu na sieci kolejowej znaków i skrótów, za pomocą których opisuje się podstawowe parametry techniczno-ruchowe obiektu, takie jak:
1) wyposażenie w urządzenia radiołączności pociągowej;
2) dodatkowe warunki dla wjazdu i wyjazdu pociągów;
3) dostępność infrastruktury (obiekty czynne okresowo, zamknięte);
4) ilość torów na przyległych szlakach;
5) rodzaj liniowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przyległych szlakach.

7. Szczegółowy opis wyróżników optycznych stosowanych w konstrukcji rozkładu jazdy zawiera Załącznik 4. Poniżej przykładowe opisy:
1) ST - stacja jest to posterunek ruchu wyposażony w infrastrukturę do obsługi osób zgodnie z par. 3 pkt. 5 instrukcji Ir-1 umożliwiający rozpoczynanie i kończenie biegu pociągów ich krzyżowanie i wyprzedzanie. Na wykresach ruchu pociągów i w wydawnictwach oznaczeniem stacji jest wytłuszczenie nazwy (np. Pruszków), przy czym dodatkowo stacje węzłowe opisane są dużymi literami (np. POZNAŃ);
2) STTH - stacja techniczna jest to posterunek ruchu niewyposażony w infrastrukturę do obsługi osób umożliwiający rozpoczynanie i kończenie biegu pociągów ich krzyżowanie i wyprzedzanie.

8. Przy określaniu znaków i skrótów należy uwzględniać warunki techniczno-ruchowe każdej linii, na której dany obiekt jest zlokalizowany.

par. 26. PCS - Path Coordination System

1. PCS to internetowa aplikacja służąca do zamawiania, uzgadniania i koordynowania tras pociągów międzynarodowych w Europie. Jej użytkownikami są zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoźnicy osób i rzeczy. Jest ona zarządzana przez europejskie stowarzyszenie zarządców infrastruktury kolejowej RNE - Rail Net Europe.

2. PCS funkcjonuje na zasadzie osobnych dossier (zbiorów danych) dla każdego pociągu międzynarodowego zawierających szczegółowe dane o nim. System ten posiada następujące główne opcje:
1) inbox - wykaz założonych dossier;
2) szukanie i raporty - umożliwia wyszukanie konkretnego dossier;
3) produkty wstępnie konstruowane - trasy katalogowe;
4) sterowanie - informacje o akceptacji trasy oraz postępie planowania trasy z możliwością przełączania poszczególnych faz konstrukcji;
5) szczegóły - powrót do edycji z opcji sterowanie;
6) import - pobieranie dossier;
7) administracja - przydział dossier do poszczególnych zespołów roboczych.

3. Każde dossier podzielone jest na 3 części: ogólną, przewoźnika oraz zarządcy infrastruktury.

4. W części ogólnej znajdują się informacje o edycji tego rozkładu jazdy którego dotyczy, wnioskującym przewoźniku, nazwie i numerze dossier, numerze międzynarodowym pociągu, aktualnej fazie planowania trasy pociągu, informacje o uczestniczących w opracowaniu rozkładu jazdy pociągu przewoźnikach i zarządcach infrastruktury.

5. W części przewoźnika znajdują się dane o relacji pociągu, zestawieniu, nazwie, terminach kursowania, kierunku trasowania oraz proponowanym wstępnym rozkładzie jazdy.

6. Część zarządcy infrastruktury zawiera analogiczne dane jak część przewoźnika z rzeczywistym rozkładem jazdy oraz skomunikowania i informacje o powiązanych dossier dla innych pociągów w przypadku np. przełączania wagonów.

7. Każdy z uczestników dossier odpowiada za swoją część trasy.

8. Dane o rozkładzie jazdy mogą być wprowadzane do dossier ręcznie lub automatycznie poprzez łącznik (adapter) pomiędzy własnym systemem konstrukcji rozkładu jazdy a PCS.
Spis treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u